توسعه واحد بهره برداری 82000 بشکه ای شماره ١ اهواز
توسعه واحد بهره برداری 82000 بشکه ای شماره ١ اهواز
پایان یافته
1352/01/01
1400/11/04
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
اهواز