تاسیسات سر چاهی شماره ٢ مارون
تاسیسات سر چاهی شماره ٢ مارون
آینده
1351/11/01
1400/11/04
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
مارون - اهواز