تلمبه خانه تقویتی شماره یک اهواز
تلمبه خانه تقویتی شماره یک اهواز
پایان یافته
1349/01/01
1401/01/14
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
اهواز