واحد بهره برداری شماره ١ کرنج
واحد بهره برداری شماره ١ کرنج
پایان یافته
1348/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کرنج
توضیحات
احداث واحد نفت خام کرنج