تلمبه خانه هفت تپه و مخازن و ساختمانهای مربوطه
تلمبه خانه هفت تپه و مخازن و ساختمانهای مربوطه
پایان یافته
1340/02/01
1400/11/04
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
موقعیت جغرافیایی
هفت تپه - اندیمشک