خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق ( قطعه اول از پارچین تا سمنان 48 اینچ به طول 174 کیلومتر)
خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق ( قطعه اول از پارچین تا سمنان 48 اینچ به طول 174 کیلومتر)
پایان یافته
1386/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
تهران-سمنان
توضیحات
خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق ( قطعه اول از پارچین تا سمنان)