باقیمانده پروژه بید بلند II قسمت ب- خطوط لوله و تاسیسات ماهشهر
باقیمانده پروژه بید بلند II قسمت ب- خطوط لوله و تاسیسات ماهشهر
در دست اجرا
1394/01/01
1401/04/25
کار فرما
بیدبلند خلیج فارس
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر-بهبهان
توضیحات
بیدبلند 2