توسعه میدان نفتی یادآوران - تاسیسات تولید زودهنگام
توسعه میدان نفتی یادآوران - تاسیسات تولید زودهنگام
پایان یافته
1390/01/01
1400/11/05
کار فرما
ساینوپک چین
موقعیت جغرافیایی
اهواز