مجتمع تولید کاغذ و مقوای ساری
مجتمع تولید کاغذ و مقوای ساری
پایان یافته
1372/03/01
1401/01/14
کار فرما
وزارت صنایع
موقعیت جغرافیایی
ساری
توضیحات
احداث مجتمع تولید کاغذ و مقوا ساری