پالایشگاه گازایلام (محوطه سازی ، راهها و ساختمانها)
پالایشگاه گازایلام (محوطه سازی ، راهها و ساختمانها)
پایان یافته
1380/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی گاز
موقعیت جغرافیایی
ایلام