راههای دسترسی و ساختمان سکوها و کارهای زیر بنائی در محل چاههای نفت
راههای دسترسی و ساختمان سکوها و کارهای زیر بنائی در محل چاههای نفت
پایان یافته
1355/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت نفت ایران و استرالیا (سیریپ)
موقعیت جغرافیایی
کوههای زاگرس