جاده آسفالته خروه به راه اصلی نیشابور
جاده آسفالته خروه به راه اصلی نیشابور
پایان یافته
1354/01/01
1401/01/14
کار فرما
وزارت راه و ترابری
موقعیت جغرافیایی
خراسان