جاده آسفالته نیشابور به باغرود
جاده آسفالته نیشابور به باغرود
پایان یافته
1354/02/01
1400/12/25
کار فرما
وزارت راه و ترابری
موقعیت جغرافیایی
نیشابور به باغرود