منازل افسران شهربانی
منازل افسران شهربانی
پایان یافته
1352/01/01
1400/12/25
کار فرما
وزارت آبادانی و مسکن
موقعیت جغرافیایی
اصفهان