ساختمان آزمایشگاه در پالایشگاه کرمانشاه
ساختمان آزمایشگاه در پالایشگاه کرمانشاه
پایان یافته
1349/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه