احداث جاده شوسه دسترسی به چاههای نفت
احداث جاده شوسه دسترسی به چاههای نفت
پایان یافته
1346/01/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت سهامی اکتشافات و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
یاسوج