توسعه بیمارستان حشمتیه کاشمر
توسعه بیمارستان حشمتیه کاشمر
پایان یافته
1345/03/01
1400/12/25
کار فرما
وزارت بهداری
موقعیت جغرافیایی
کاشمر