تاسیسات آبرسانی شهر های طرقبه - صالح آباد - فیض آباد و بردسکن
تاسیسات آبرسانی شهر های طرقبه - صالح آباد - فیض آباد و بردسکن
پایان یافته
1345/04/01
1400/12/25
کار فرما
وزارت آبادانی و مسکن
موقعیت جغرافیایی
خراسان رضوی