خانه های تیپ B & C کارمندان شرکت نفت
خانه های تیپ B & C کارمندان شرکت نفت
پایان یافته
1342/07/01
1401/01/29
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
آغاجاری - امیدیه