فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC
فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC
در دست اجرا
1398/08/01
1401/02/06
کار فرما
شرکت پتروشیمی آبادان
موقعیت جغرافیایی
آبادان
توضیحات
آبادان