عملیات اجرایی مجتمع پلیمر سنگین گچساران
عملیات اجرایی مجتمع پلیمر سنگین گچساران
در دست اجرا
1400/01/01
1402/05/16
موقعیت جغرافیایی
گچساران
توضیحات
گچساران