طرح گاز طبیعی کنگان فاز 2- کنگان
طرح گاز طبیعی کنگان فاز 2- کنگان ، احداث 270 کیلومتر خطوط لوله گاز و میعانات گازی 4 تا 48 اینچ
پایان یافته
1392/12/03
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
توضیحات
مراکز تفکیک گاز و خطوط لوله طبیعی کنگان ( فاز ٢ - کنگان)