لیست پروژه های اجرا شده در60سال گذشته

تصاویر برخی پروژه های خط لوله

Loading

تصاویر برخی پروژه های مخازن

Loading

تصاویر برخی پروژه های نفت و گاز

Loading

تصاویر برخی پروژه های ساختمانی (ابنیه )

Loading